Logo Gmina Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4480
W sumie: 101506

Gminny Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Stoczku Łukowskim

KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH „STOP PRZEMOCY” W 2018 ROKU ROZSTRZYGNIĘTY.

 

KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH „STOP PRZEMOCY” W 2017 ROKU ROZSTRZYGNIĘTY.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAMIĘTAJ !!!

Przemoc w rodzinie raz zastosowana powtarza się. Dzieci wychowywane w środowisku pełnym napięć, konfliktów i agresji albo odtwarzają te zachowania albo przyjmują role ofiary i stają się podatne na urazy w przyszłości.

Dzieci potrzebują oparcia i spokoju! Z pomocą innych możesz sprawić, aby życie Twoje i Twoich dzieci wyglądało normalnie. Dzieci odniosą o wiele większy pożytek z Twojej siły życiowej i możliwości podejmowania decyzji niż faktu przebywania w domu, gdzie byłaś/ byłeś bity i poniżana/poniżany.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo! Podjęcie decyzji o opuszczeniu domu lub czasowym odejściu ze związku, w którym ma miejsce przemoc może być trudne. Potrzeba czasu, abyś poczuł/a się gotowy/a. Skontaktuj się z odpowiednią instytucją np. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Policją – ktoś na pewno Ci pomoże.

Jeśli jesteś gotowa/gotowy aby odejść: spakuj torbę, wcześniej zostaw u kogoś zaufanego, zabierz gotówkę, karty kredytowe, zapasowe ubrania, weź dla dzieci ulubioną zabawkę. 

ULOTKA INFORMACYJNA ZESPOL INTERDYSCY.pdf  

PLAKAT.pdf 

 

CELE GMINNEGO ZESPOŁU  INTERDYSCYPLINARNEGO NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W STOCZKU ŁUKOWSKIM

 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Stoczku Łukowskim funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Stoczek Łukowski a podmiotami wchodzącymi w skład Zespołu.

 Zasadniczymi celami działania Zespołu jest usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy w rodzinie. Ponadto zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Lokalnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stoczek Łukowski. Do zadań zespołu należy:

1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Stoczek Łukowski.

3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

 

 

CZŁONKOWIE GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W STOCZKU ŁUKOWSKIM

 1. P. Paweł Lasota - (specj. prac. socj. GOPS Stoczek Łukowski) – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
 2. P. Beata Lisiewicz - (Przedstawiciel Z.O w Starych Kobiałkach) – Zastępca Przewodniczącego.
 3. P. Aneta Rosa - (Przedstawiciel Z.O w Kisielsku) – Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego.
 4. P. Barbara Basek - (Kierownik GOPS w Stoczku Łukowskim).
 5. P. Michał Rosa - (Przewodniczący GKRPA w Stoczku Łukowskim).
 6. P. Janusz Sadło - (Dzielnicowy na rejon Gminy Stoczek Łukowski).
 7. P. Ryszard Wałachowski - (Dzielnicowy na rejon Gminy Stoczek Łukowski).
 8. P. Joanna Sękowska-Czub - (Przedstawiciel Z.O w Starej Prawdzie)
 9. P. Agnieszka Basek - (Przedstawiciel Z.O w Szyszkach).
 10. P. Hanna Garwolińska - (Przedstawiciel Z.O w Starej Róży).
 11. P. Ewa Gotlib - (Przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Kamionce).
 12. P. Marlena Luty - (Przedstawiciel Z.O w Jedlance).
 13. P. Urszula Filipczak - (Przedstawiciel Przychodni Rejonowej SPZOZ w Stoczku Łukowskim).
 14. P. Krystyna Stosio - (Przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „MEDICUS” w Stoczku Łukowskim).
 15. P. Danuta Janczak - (Przedstawiciel Parafii p.w. Chrystusa Króla w Jedlance).
 16. P. Natalia Soćko - ( prac.socj. GOPS Stoczek Łukowski)
 17. P. Małgorzata Bosek -( Starszy Kurator Zawodowy z II ZKSS Sądu Rejonowego w Łukowie)
 18. P. Lucyna Lewartowska-Kania ( Przedstawiciel Stowarzyszenia ,, Pokonać Bariery „ z siedzibą w Stoczku Łukowskim)

 

WZORY PISM, KTÓRE MOGĄ CI POMÓC W WALCE O SWE PRAWA

Pozew o alimenty, rozwód, eksmisję, separację, zniesienie wspólności majątkowej czy zawiadomienie o przestępstwie to podstawowe pisma, niezbędne przy podejmowaniu niezwykle trudnych życiowych decyzji. Poniżej przedstawiamy wzory:

 

1. pozew o alimenty.doc

2. pozew o eksmisje..doc

3. pozew o separacje..doc

4. pozew o zniesienie wspolnosci majatkowej..doc

5. pozew o rozwod..doc

6. zawiadomienie o przestepstwie..doc

 

GDZIE MOŻESZ SZUKAĆ POMOCY?

 

Poznaj swoje prawa i dowiedz się, czego możesz wymagać od służb, które mają Ciebie chronić, zapoznaj się z ich kompetencjami.

 

Policja, prokuratura, pomoc społeczna, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, lekarze i pielęgniarki, organizacje pozarządowe mogą okazać się Tobie pomocne! Do nich możesz zwrócić się o pomoc zawsze, kiedy jej potrzebujesz!

 

POLICJA

W trakcie awantury wołaj o pomoc! Uciekaj! Nie pozwól się wpędzić w takie miejsce mieszkania, skąd trudno uciec. Jeśli jest to możliwe zawiadom policję (tel. 997-połączenie bezpłatne).

Policja ustawowo zobowiązana jest do podjęcia stosownych kroków abyś mogła/mógł czuć się bezpiecznie w swoim domu. 
Skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy, jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Domagaj się, aby policjanci wypełnili Niebieską Kartę (specjalna notatka służbowa). Policja powinna cię poinformować, w jaki sposób może ci pomóc oraz zostawić adresy instytucji pomagających ofiarom przemocy domowej.

W TRAKCIE INTERWENCJI POLICJI MASZ PRAWO DO:

-  uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa. Sprawca powinien być zatrzymany, gdy stwarza zagrożenie dla otoczenia,

-  wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,

- uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie (numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki),

-  zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

 

PROKURATURA

Zawiadom o popełnieniu przestępstwa prokuraturę lub policję. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:

- wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo,

- wyjaśnienia okoliczności czynu,

- zebrania i zabezpieczenia dowodów,

- ujęcia sprawcy,

- w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania.

Założenie sprawy karnej jest bezpłatne. Przy zakładaniu sprawy karnejbardzo istotne są następujące dowody:

- zaświadczenia lekarskie (obdukcje oraz wizyty u lekarza w Rejonowej Przychodni Zdrowia),

- lista świadków - zeznawać w sprawie mogą osoby obce i członkowie rodziny (wystarczy podać dane świadków, nie trzeba pytać ich o zgodę),

-  interwencje policji,

- sprawozdanie z kasety z nagraniem awantury domowej (polega na dokładnym przepisaniu wszystkiego, co znajduje się na takiej kasecie, bez własnych komentarzy).

W zależności od oceny zebranego materiału dowodowego postępowanie może zakończyć się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, umorzeniem dochodzenia lub warunkowym umorzeniem.

 

NIEBIESKA LINIA

W Polsce powstaje coraz więcej organizacji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Informacji o działalności lokalnych organizacji pozarządowych możesz szukać w swojej gminie, w przychodni, poradni, szkole, komisariacie oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie..

Niebieska Linia: 0 801 12 00 02 – płacisz za jeden impuls bez względu na czas połączenia. 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stoczku Łukowskim, która zgodnie z prawem powinna:

-  przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy),

-  wezwać Twojego partnera na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,

-  w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić prokuraturę i wnioskować o objęcie rodziny działaniami prewencyjnymi, np. poprzez wizyty dzielnicowego,

-  wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

 

POMOC SPOŁECZNA

Jeśli potrzebujesz pomocy materialnej pierwsze kroki powinnaś skierować doGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim ul. 1-go Maja 12 A. Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. Aby skorzystać z pomocy ośrodka skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym.

Pracownik socjalny może:

-  udzielić ci informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy.

-  udzielić ci pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych,

-  udzielić pomocy rzeczowej, np. przekazanie odzieży, żywności,

-  wskazać miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy,

-  w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji.

 

SŁUŻBA ZDROWIA

W przypadku przemocy domowe często dochodzi do urazów fizycznych i psychicznych. Jeśli zostałaś pobita zwróć się do swojego lekarza pierwszego kontaktu o udzielenie pomoc medycznej. Oprócz udzielania pomocy medycznej lekarz jest zobowiązany do wystawienia na Twoją prośbę zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Jeśli zostałaś pobita lub zgwałcona możesz zwrócić się do lekarza sądowego o wydanie obdukcji. Obdukcja jest płatna, może ją wystawić tylko lekarz do tego uprawniony - lekarz sądowy. Obdukcja oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza możesz przedstawić w sądzie lub w prokuraturze jako dowód w sprawie.

 

 

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK PORADNICTWA RODZINNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ŁUKOWIE

Jednostka pomocy społecznej powołana do wykonywania zadań własnych powiatu łukowskiego na rzecz osób i rodzin, które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Prowadzi bezpłatne warsztaty rozwoju osobistego i radzenia sobie ze złością. Powyższe warsztaty, kierowane są do osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie.

Kontakt tel. 0-25 7987780, ul. Wojska Polskiego 61.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Czub</strong></p>

Marek Czub

Przyjęcia interesantów:

Pytania do wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy

Plac T. Kościuszki 1

21-450 Stoczek Łukowski

tel: 25 797 00 47

gmina@stoczeklukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.