Logo Gmina Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 224
W sumie: 64329

News

News zdjęcie id 96

Wyprawka szkolna.

03.09.2015

Zgodnie z § 4 ust 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  i materiałów edukacyjnych (Dz.U.2015.938) Wójt Gminy Stoczek Łukowski wyznacza termin 8 września 2015r. jako ostateczny termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Stoczek Łukowski. Pomoc w ramach Rządowego programu Wyprawka Szkolna 2015r. w roku szkolnym 2015/2016 została skierowana między innymi do:

 1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
 2. uczniów:
  a) słabowidzących,
  b) niesłyszących,
  c) słabosłyszących,
  d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
  – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, klasy II i III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wniosek jest składany przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) do dnia 8 września 2015 r. do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o pomoc. Wnioski są do pobrania w szkołach.

Kryterium dochodowe jest to kryterium o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  i  wynosi 574 zł. Zatem tylko na podstawie przepisów tej ustawy może być obliczany dochód  na członka rodziny do programu „Wyprawka szkolna”.

Zgodnie z cyt. ustawą o świadczeniach rodzinnych za dochody  członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę  i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Należy podkreślić, że w roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2013.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. Natomiast w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty. Przepisy o uzyskaniu dochodu mają zastosowanie, jeśli dochód uzyskany nadal jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (zasiłkowy) lub po tym roku ustalając dochód nie uwzględnia się kwoty dochodu, który został utracony.

Szczegółowe zasady ustalania dochodu rodzin z gospodarstwa rolnego określone zostały w art. 5 ust. 8-8c ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Czub</strong></p>

Marek Czub

Przyjęcia interesantów:

Pytania do wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy

Plac T. Kościuszki 1

21-450 Stoczek Łukowski

tel: 25 797 00 47

gmina@stoczeklukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.